• Skip to main content
  • Emergency Contact Number :- +421 904 482 566

Dated: 02-09-2019

Embassy of India
Bratislava

Statement by MEA on National Register of Citizens in Assam

1. Yesterday, the office of the State Coordinator, NRC Assam released a press statement on the publication of the final NRC as on 31st August 2019. 

2. Since then, there have been commentaries in sections of the foreign media about aspects of the final NRC which are incorrect. 

3.  Let me begin with the background.  Government of India signed the Assam Accord in 1985 with the promise to take care of the interests of the citizens of Assam.  NRC aims to give effect to the Assam Accord signed in 1985 between the Government of India, State Government of Assam, the All Assam Students Union (AASU) and All Assam Gan Sangram Parishad (AAGSP). Supreme Court of India mandated the government to deliver on the commitment in 2013. This led to the process of updating the National Register of Citizens in Assam in 2015.

4. Updating of NRC is a statutory, transparent, legal process mandated by the Hon’ble Supreme Court of India. This is not an executive-driven process. The process is being monitored by the Supreme Court directly and the government is acting in accordance with the directives issued by the court. The apex court of the land has itself set the deadlines for all steps that have been taken so far.

5. NRC is a fair process based on scientific methods. Inclusion in the NRC is a unique process, as it is based on “application” rather than “house to house enumeration”. It means that any person in Assam could have sought to be included in the list on the basis of having documentation to prove lineage from an entitled person, i.e. a person who was a resident of Assam as on March 24, 1971.

6. It is a non-discriminatory process, which leaves no room for bias and injustice. As can be seen from the application form for data entry in NRC, there was no column in the application asking for the religion of the applicant.

7. Anyone excluded from the list at this stage has a right to file an appeal within 120 days of receiving a notification of exclusion to the designated Tribunal.  All appeals and excluded cases will be examined by this Tribunal i.e. a judicial process. This judicial process will commence only after the appellate period is over. Thereafter, anyone still aggrieved by any decision of being excluded will have the right to approach the High Court of Assam and then the Supreme Court.

8. Exclusion from the NRC has no implication on the rights of an individual resident in Assam. For those who are not in the final list will not be detained and will continue to enjoy all the rights as before till they have exhausted all the remedies available under the law. It does not make the excluded person “Stateless”. It also does not make him or her a “Foreigner”, within the legal meaning of the term. They will not be deprived of any rights or entitlements which they have enjoyed before.

9. The government of India will even assist in providing directions on how to deal with such appeals. Through the District Legal Service Authorities, the government has provisioned to extend legal aid to the needy. The State of Assam has assured provision of free legal assistance to any person excluded from the list and who is unable to afford such legal assistance. This is to enable people, especially the disadvantaged sections, to have access to the best possible legal assistance.
 
10. To expedite the process of receiving applications for inclusion, the State Government is further adding 200 tribunals to the existing 100 tribunals. A further 200 more tribunals will be set up by the State of Assam by December 2019. These Tribunals will be set up at Block level for the convenience of appellants.

11. India, as the world’s largest democracy, has firmly enshrined ‘equal rights for all’ and ‘respect for the rule of law’ in its Constitution.  An independent judiciary and fully autonomous state institutions, working for the defence of human rights, are an integral part of our political fabric and traditions. Any decision that is taken during the process of implementation of the NRC, will be within the four corners of the Indian law and consistent with India’s democratic traditions.

******Dátum: 02-09-2019

Veľvyslanectvo Indie
Bratislava

Vyhlásenie MEA o Národnom registri občanov (NRC) v Asame

1. Včera, úrad štátneho koordinátora NRC v štáte Ásám vydal tlačové vyhlásenie o uverejnení konečného zoznamu NRC k 31. augustu 2019.

2. Od toho momentu sa v sekciách zahraničných médií začali vyskytovať komentáre o aspektoch konečného zoznamu NRC, ktoré sú nesprávne.

3. Dovoľte mi priblížiť vám okolnosti. V roku 1985 podpísala Indická vláda Asamskú dohodu a tým sa zaviazala, že sa bude starať o záujmy občanov štátu Asam. Cieľom NRC je uviesť do platnosti Asamskú dohodu podpísanú v roku 1985 Indickou vládou, vládou Asamu, Úniou všetkých študentov Asamu (AASU) a . Najvyšší súd Indie poveril vládu splnením záväzku v roku 2013. TO viedlo v roku 2015 k procesu aktualizácie národného registra občanov Asamu.

4. Aktualizácia NRC je zákonným, transparentným a právnym procesom nariadeným Najvyšším súdom Indie. Nejde o proces riadený výkonnými orgánmi. Proces priamo sleduje Najvyšší súd a vláda koná v súlade so smernicami vydanými súdom. Vrcholový súd krajiny sám stanovil konečné termíny pre všetky kroky, ktoré boli doteraz prijaté.

5. NRC je spravodlivý proces založený na vedeckých metódach. Zaradenie do NRC je jedinečný proces, pretože je založený skôr založený na ‘požiadavke’ ako na ‘vymenovaní od domu k domu’. To znamená, že ktokoľvek v štáte Asam sa mohol pokúsiť o zaradenie do zoznamu na základe dokuemtácie, ktorá preukáže rodokmeň od oprávnenej osoby, t.j. osoby, ktorá mala bydlisko v Asame k 24. marcu 1971.

6. Ide o nediskriminačný proces, ktorý nedáva priestor na zaujatosť a nespravodlivosť. Ako je možné vidieť vo formulári žiadosti o vloženie údajov do NRC, v žiadosti nebol stĺpec, v ktorom by sa žiadalo uvedenie náboženstva žiadateľa.

7. Každý, kto bol v tomto štádiu vylúčený zo zoznamu, má právo podať odvolanie určenému tribunálu do 120 dní od prijatia oznámenia o vylúčení. Všetky odvolania a vylúčené prípady budú preskúmané týmto súdom, t.j. súdnym procesom. Toto súdne konanie sa začne až po uplynutí odvolacieho obdobia. Následne, každý kto stále nesúhlasí s rozhodnutím o vylúčení, má právo obrátiť sa na Navyšší súd štátu Asam a potom na Najvyšší súd krajiny.

8. Vylúčenie z NRC nemá žiadny vplyv na práva jednotlivca s bydliskom v Asame. Tí, ktorí nie sú na končenom zozname, nebudú zadržaní a budú naďalej využívať všetky práva ako doteraz, až kým nevyčerpajú všetky opravné prostriedky dostupné podľa zákona. Z vylúčenej osoby nebude osoba ‘bez štátnej príslušnosti’. Taktiež sa z neho či z nej nestane ‘cudzinec’, v právnom zmysle tohto pojmu. Nebudú im odňaté žiadne práva alebo nároky, ktoré predtým požívali.

9. Indická vláda bude dokonca pomáhať pri poskytovaní pokynov na riešenie takýchto odvolaní. Prostredníctvom okresných úradov pre právne služby sa vláda zaviazala rozšíriť právnu pomoc tým, čo ju potrebujú. Štát Asam zabezpečil bezplatnú právnu pomoc akejkoľvej osobe vylúčenej zo zoznamu, ktorá si takúto právnu pomoc nemôže dovoliť. To má umožniťnajmä znevýhodneným ľuďom dostať sa k najlepšej možnej právnej pomoci.

10. Na urýchlenie procesu prijímania žiadostí o zaradenia pridáva vláda k existujúcim 100 tribunálom ďalších 200. Ďalších 200 tribunálov zriadi štát Asam do decembra 2019. Tieto tribunály budú zriadené na úrovni funkčného bloku pre pohodlie obyvateľov.

11. India, ako najväčšia demokracia na svete, pevne zakotvila vo svojej ústave ‘rovnaké práva pre všetkých’ a ‘dodržiavanie zásad právneho štátu’. Nezávislé súdníctvo a úplne autonómne štátne inštitúcie, ktoré pracujú na ochrane ľudských práv, sú neoddeliteľnou súčasťou našej politickej štruktúry a tradícií. Každé rozhodnutie, ktoré sa prijme počas procesu vykonávania NRC, bude v rámci všetkých aspektov indického práva a v súlade s demokratickými tradíciami Indie.

******